Privacy beleid

Pedicure praktijk Lekker Lopen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik u duidelijke informatie geven over hoe ik om ga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ik ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure praktijk Lekker Lopen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent o.a. dat ik:

– vermeld voor welke doeleinde ik uw persoonsgegevens verwerk.

– het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door mij geleverde diensten.

– alleen met uw toestemming uw gegevens verwerk wanneer uw toestemming vereist is.

– uw gegevens niet doorverkoop aan derden.

– uw gegevens niet doorgeef aan derden, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van mijn diensten of wanneer ik hier wettelijk toe verplicht ben.

– u de mogelijkheid geef om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Pedicure praktijk Lekker Lopen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Woonplaats

– Geboortedatum

– Geslacht

– BSN nummer (indien nodig voor zorgverzekeraar)

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Medische gegevens

 

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Pedicure praktijk Lekker Lopen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik de volgende maatregelen genomen:

– Patiëntgegevens zijn opgeslagen op een PC die beveiligd is met een wachtwoord.

– Patiëntgegevens zijn opgeslagen op patiëntenkaarten welke afgesloten worden bewaard.

– Informatie naar andere zorgverleners, zoals de huisarts of podotherapeut, gaat via Care2u , dit is een beveiligd programma.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens niet door mij te laten overdragen aan derden.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u daarover contact met mij opnemen:

Telefoon: 0495-697202

E-mail: info@lekkerlopen.eu